Zodiac

近排有時會諗,無論我哋點努力,世界始終有貧窮、罪惡。

佢哋o既存在跟本係維持世界平衡不可或缺o既一部份。

人本來係白紙,但白紙都可能係由唔同質料所做成,有啲點都唔上色,有啲就一掂某啲顏色就甩唔倒。

社會由人做成,一時之快、一時之漫,一個小小o既謊話,已能帶動蝴蝶效應,毀滅性o既狂風暴雨隨之而來,避無可避。

有人以破壞為樂,有人以保護為義。

最鐘意都係依句:「因為冇人做,所以我要去做。」

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: